Aukštesnės kategorijos: Ekstropija.

Mind Uploading

How to carry out mind upload practically? Any ways to do it without losing identity?

YAML Kategorija

Mind uploading is said to be a process of scanning a physical structure of the brain accurately enough to create an emulation of the mental state [1]. In that sense, it is like what we already have with virtual machines, that can be suspended and restored to an exact state on another computer or network or virtual machine.

Identity preservation, however, is as important in many cases, because a mind copied, even if exactly the same, cannot occupy the same role in the world to follow through the same future state space. It is similar to how a copy of a virtual machine cannot be instantiated twice on the same memory addresses.

I'd like to reserve this question for searching of practical ideas of performing mind upload -- both identity-preserving and non-preserving kinds, with different applications for various intents and purposes, and not limiting the idea to just humans, but including "mind-uploading" of machine intelligences as well.

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Mind_uploading


Nėra sub-kategorijų.

Balsas (nebūtinas) (nesiųsti pranešimų) (nebūtinas)
Prašome prisijungti.

(Tapatybės išsaugojimo) būdas, kurį norėčiau įkelti mintyse, yra toks:

Tarkime, kad mes turime skaitymo / rašymo prieigą prie smegenų. Pirmiausia perskaitoma mano psichinė būsena. Tada mane narkozuoja. Tada mano psichinė būsena paleidžiama į skaitmeninę terpę. Ten turiu prieigą prie fotoaparato, kad galėčiau matyti save miegantį. Tada darau pirmuosius žingsnius skaitmeninėje erdvėje, kad sukaupčiau dar keletą naujų prisiminimų. Su šiomis patirtimis mano skaitmeninė savijauta užmiega ir ta proto būsena įrašoma į mano biologinį protą ir vėl paleidžiama. Dabar turėjau nuolatinę patirtį einant į skaitmeninę erdvę ir išeinant iš jos. Dabar galiu tą procesą kartoti tiek dažnai, kiek man patinka jaustis patogiai. Tam tikru momentu galiu nuspręsti likti skaitmeninėje erdvėje. Arba bent jau tada, kai mano kūnas netrukus sugrius, tai yra labai rami ir pažįstama patirtis, kuri išsaugo mano tapatybę ir visiškai neprimena mirties.

The (identity preserving) way I would like to be mind uploaded goes as follows:

Assume we have read/write access to the brain. First my mental state is read. I am then anesthetized. Then my mental state gets booted up in a digital medium. In there I have access to a camera so I can see myself sleep. I then do some first steps in the digital space so i gather some more new memories. With these experiences my digital self goes to sleep and that mind state gets written to my biological mind and booted up again. I now had a continuous experience of going into the digital space and going out of it. I now can repeat that process as often as I like to get comfortable. At some point I might decide to stay in the digital. Or at least when my body is about to break down it is a very calm and familiar experience that preserves my identity and does not resemble death at all.    : Mindey
    :  -- 
    :  -- 
    

sev,

[sev], idealistiškai, taip, galbūt tai būtų idėja - durys kažkam - „unikali prisiminimų grandinė“? vaikščioti tarp šių terpių? Turiu pasakyti, kad kartą patyręs bendrą anesteziją, turėjau „Aha momentą“ - mąstau - _ „Taigi idealiai turėtų jaustis krionika! Tačiau aš jaučiuosi šiek tiek ne fazėje: tai jautėsi akimirksniu - - tarsi nepraradau laiko, nors operacija užtruko daugiau nei valandą: koks keistas dalykas, ar aš vis dar esu su tokiu atminties sutrikimu? "_ :) Taigi, manau, kad tai tikriausiai yra arčiausiai tobulo, kad krionikos ateitis turėtų sugebėti pasiekti.

Jei „unikali prisiminimų grandinė“ apibrėžia asmens tapatybę, aš teoriškai galėčiau įsivaizduoti, kad kitas apdorojimo blokas, pavyzdžiui, smegenų procesorius, galėtų nueiti nedidelę kelionę, kad gautų tolesnius veiksmus iš tos „unikalios prisiminimų grandinės“ iki pridėti naujų prisiminimų, pagrįstų tais naujais veiksmais, tada sustabdyti tai ir įrašyti naujus prisiminimus į savo biologines smegenis ir leisti man tęsti.

Norint realizuoti šį idealą šiuo proto įkėlimo lygiu, reikėtų, kad „smegenų procesorius“ atitiktų prisiminimus: t. Y., Leidžiantis save valdyti „unikalia atminties grandine“, kuri apibrėžia mane, ir būti neutrali ir nešališka kitaip.

Tačiau kas, jei tai, kas mane apibrėžia būti manimi, nėra „unikali prisiminimų grandinė“? - bet veikiau, pseudo atsitiktinumo procesas, užkoduotas smegenų sudedamųjų dalių visumoje, kuris, net ir esant labai mažam nuokrypio epsilonui, chaosas teoriškai žymiai skiriasi jo sukurtais veiksmais, skiriasi nuo originalo? (t. y. tai nėra IIMT-x lygiavertis)

[sev], idealistically, yes, that would perhaps be the idea -- a door for something -- "a unique chain of memories?" to walk between these mediums? I have to say, having been through general anesthesia once, I had an "Aha Moment" -- thinking -- "So that's what cryonics should ideally feel like! However, I do feel a bit out of phase: it felt instantaneous -- as if I didn't lose any time, although the surgery took more than an hour: what a weird thing, am I still me with this memory discontinuity?" :) So, I think it is probably the closest to perfect, that the future of cryonics should be able to get to.

If the "unique chain of memories" is what defines one's identity, then I could theoretically imagine that another processing unit, like a brain-CPU, could take on a little journey to derive its further actions from that "unique chain of memories" to append new memories based on those new actions, then suspend that, and write new memories back to my biological brain, and let me resume.

To realize this ideal at this level of mind uploading would require that "brain-CPU" be memories-compliant: i.e., allowing itself be controlled by "unique chain of memories" that defines me, and be neutral and unbiased otherwise.

However, what if what defines me to be me is not "unique chain of memories?" -- but rather, a pseudorandom process coded in the totality of components that make up the brain that, even with a very small epsilon of deviation, chaos-theoretically significantly diverges in the actions it produces diverges from the original? (i.e., it is not IIMT-x-equivalent)