Who pays for your human rights?

Everyone needs shelter, food and to pay their costs of bills. But are these a human right? But surely that doesn't mean they are free as they aren't free to provide

YAML Kategorija

Some advocates of human rights believe everyone deserves shelter, food and the capability to pay bills.

I find this kind of negative as it ignores the cost of providing these things. Invariably they are the same people who want to tax more and want you to assign YOUR money to these needs.


Nėra sub-kategorijų.


Balsas (nebūtinas) (nesiųsti pranešimų) (nebūtinas)
Prašome prisijungti.

Žmonės gali sutikti su pagrindiniais žmogaus poreikiais, tačiau jų tenkinimą užtikrina kūrybiniai socialiniai procesai. Galite sakyti, kad yra teisė jungtis į asociacijas, kaip nurodyta 11 straipsnyje, bet jei nėra sukurtos informacinės technologijos, leidžiančios žmonėms burtis, už tai negalima „užmokėti“. Tie „socialiniai kūrybiniai procesai“ palaipsniui ir laipsniškai užtikrina gebėjimus, kurių reikia norint „susimokėti“ už žmogaus teises.

People may agree to basic human needs, but what ensures that they are met, are the creative social processes. You may say that there's a right to association, as per article 11, but unless information technologies are developed that enable people to get together, it cannot be "paid for". Those "social creative processes" gradually and incrementally ensure the capabilities that are needed to "pay for" human rights.