Aukštesnės kategorijos: Safer world.

Slow life

In the world businesses are expected to borrow money and pay interest on the money as return for the use of the money. You owe more than you were given. As a result you cannot fail as then you shall be out more than you received. I have sutained motivation for a few days and then I am tired and I want to relax but if I start a business I cannot relax

YAML Kategorija

How do we maximize people's potential? Most sole traders cannot simply stop working as that means they don't get paid and they have customers that depend on them.

I am looking for solutions to this problem. I think we should spread work out a bit more.


Nėra sub-kategorijų.

Balsas (nebūtinas) (nesiųsti pranešimų) (nebūtinas)
Prašome prisijungti.

// Dėl to jūs negalite žlugti, nes tada būsite daugiau nei gavę.

Tai gali būti netiesiogiai (t. y. skolintojai nori, kad skolininkai nevykdytų paskolų įsipareigojimų), tačiau jei atidarysite „ribotą“ bendrovę, iškelsite bankrotą ir atidarysite naujas įmones. Žinoma, bankrotas gali turėti įtakos kredito balams.

// bet jei pradedu verslą, negaliu atsipalaiduoti

Na, „šurmulio“ idėja. Tai arba nurodote daugiau nei vieną veiklos kodą, kad galėtumėte panaudoti vieną įmonę kitai veiklai, jei pavargote nuo vienos veiklos (šiek tiek sudėtingesnė apskaita)... arba uždarote/sustabdote įmonę. Aktyviai prekiaujama įmonė yra našta, jei nenaudojama.

// As a result you cannot fail as then you shall be out more than you received.

This may be implicit (i.e., lenders want borrowers not to default on loans), but, if you open a "Limited" company, the idea is that you file bankruptcies, and open new companies. Sure, bankruptcies may affect the credit scores.

// but if I start a business I cannot relax

Well, the idea of "bustle hustle". It is either you specify more than one activity codes, so that you can use one company to do other activity, if you're tired with one activity (a little more complicated accounting)... or close/suspend a company. An actively traded company is a burden, if not utilized.