Why is it that international companies are allowed to avoid competition but individuals are forced to compete globally?

How do we replace competition for individuals with cooperation and maximum mutual gain

YAML Kategorija

The answer is to create organisations that people can be member of that can represent that person.

The world is NOT zero sum. Or at least doesn't have to be.

We can make the world better.


Nėra sub-kategorijų.Balsas (nebūtinas) (nesiųsti pranešimų) (nebūtinas)
Prašome prisijungti.

[chronologinis], taip, tai dažniausiai pasakytina apie nuotolinį darbą ir vyksta dėl ryšių ir transporto technologijų ... ir tam narystės pagrindu sukurta organizacija galėtų būti sprendimas, taip. Pavyzdžiui, aš galvoju, kad „Infinity“ galėtume paversti organizacija, finansiškai remiančia jos narius, vien todėl, kad jie yra nariai. Pagalvokite apie tai kaip apie „mokesčius“ atvirkščiai arba šiek tiek apie „socialinės apsaugos sistemas“.

Pavyzdžiui, šalys turi pakankamai išteklių, kad aprūpintų visus piliečius gana gera sveikatos apsauga, tačiau kodėl tai turėtų nutraukti sveikata - kaip su maistu, transportu ir pan. Kūno ląstelėms yra duodamas kraujas savaime suprantamam funkcionavimui, tačiau žmonės kažkaip priversti mirti arba kovoti konkuruodami kaip bakterijos ar virusai, kurie, manau, yra gana nežmoniški. Tai turbūt neetiškiausia kapitalizmo pusė, ir akivaizdu, kad ji veikia - bakterijos gauna naujų savybių. Tačiau manau, kad tam buvo kita tema.

[chronological], yeah, this is mostly true for remote work, and happening because of communication and transportation technologies... and for that, membership-based organization could be a solution, yes. For example, I'm thinking that we could make the Infinity into an organization that financially supports its members, just because they are members. Think of it like "tax" just in reverse, or a bit like "welfare systems."

For example, countries have enough resources to provide all of the citizens with pretty good health coverage, but why should it stop with health -- what about food, and transportation, and so on. Body cells are given blood for granted, to function, but people are somehow made to die or struggle in competition like bacteria or viruses, which I think is quite inhumane. It's perhaps the most unethical side of capitalism, and obviously, it works -- bacteria get new traits evolved. However, I think there was another topic for that.