Irreconcilable differences

People have different opinions. How do we avoid tyranny from the minority or majority?

YAML Kategorija

People have different points of view. I don't want people whom I despise or people who I disagree with to make laws that apply to me.

This category is for ideas to produce solutions to irreconcilable differences


Nėra sub-kategorijų.


Balsas (nebūtinas) (nesiųsti pranešimų) (nebūtinas)
Prašome prisijungti.

Tai, ką mes galvojame apie nesuderinamus skirtumus, iš tikrųjų yra vertybių sistemų susidūrimai dėl vertybių, kurias mes priskiriame suvokimui: roplys gali būti labai atsipalaidavęs kepdamas deginančiame karštyje, o baltasis lokys gali jausti tokį patį atsipalaidavimą sustingęs šaltis: abiem reikia didesnio poreikio - „jaustis atsipalaidavę“ - skirtumas, suderinamas paverčiant konkrečius reikalavimus abstrakčiais.

Kitas būdas tai išspręsti yra tiesiog pakeisti nervų grandines, signalizuojančias apie tuos jausmus, tenkinančius abstraktesnius reikalavimus, tokius kaip atsipalaidavimas ar jaudulys ir pan. Kartais jausmai gali būti nesuderinami su fiziologija, o tada ir fiziologija turi pasikeisti, jei nori džiaugtis tais pačiais dalykais kaip ir kiti ...

Something what we think of irreconcilable differences, in fact are clashes of value systems, because of the values that we assign to perceptions: a reptile may be extremely relaxed baking in a scorching heat, whereas a polar bear may feel the same kind of relaxation in a freezing cold: both have a need for the higher need -- "feeling relaxed" -- a difference reconciled by translation of concrete requirements to abstract ones.

Another way to fix that, is just by changing neural circuits that signal those senses the satisfaction of more abstract requirements like the relaxation or excitement, etc. Sometimes the feelings may be incompatible with physiology, and then the physiology needs to change too, if one wants enjoy the same things as another...    : 尹与及
    :  -- 
    :  -- 
    

Mindey,

Taip pat žiūrėkite - Ar „Android“ svajoja apie elektrines avis?

See also —— Do Androids Dream of Electric Sheep?


Nežinau tikslaus atsakymo, kaip išspręsti konfliktus kiekvienoje bendruomenėje, tačiau jie išsprendžiami sveikose bendruomenėse, per bendruomenių katijonus ir meilę bei gerumą. Manau, kad geriausia, ką galime padaryti, tai sutvarkyti visuomenę į smulkesnę autonominių bendruomenių struktūrą. Tada nuo žolės lygių bus tik geriau.

I don't know exact answer how to resolve conflicts in each community, but they do get resolved inside healthy communities, thru communities cations and love and kindness. I think the best we can do is to organize society into a more granular structure of autonomous communities. Then, it'll just get better, from grassroots.