Problemos: Humans as Community.

MRSGREN digital organism interface

0  

A menu system for organisations

YAML Idėja

A group of human beings want to do something together, so they need some way to relay information and make decisions.

Each person in an organism is a unit that can be commanded and can produce communications to the central point. What if we had a digital system to collect this information, how would it be structured?

I propose MRSGREN as a system for acquiring consensus. MRSGREN the acronym stands for what makes something alive.

Movement, Respiration, Sensing, Growth, Respiration, Excretion, Eating (Nutrition).

Each action in the world is carried out by one of these actions. For example, sensing is how the group of people "see" things around them, for something to be discussed, it must be sensed, so someone as to add the thing being sensed to the system, by creating a new record in the system.

Things in the system can be prioritized, so I imagine a radar system where things closest to the middle are the immediate priority.

Movement is to take action in the world, so to make a decision is a movement. Or a command to command someone to do something. There would be a menu to command others to take a position in the world such as gather data, or acquire resources.


(nesiųsti pranešimų) (nebūtinas) Prašome prisijungti.

Taigi, jūsų hipotezė yra ta, kad visi organizmai turi: 1. Judėjimą 2. Kvėpavimas 3. Jutimas 4. Augimas 5. Kvėpavimas 6. Išskyrimas 7. Valgymas 8. (Mityba) Matau, iš kur kyla hipotezė, bet ar jūs bandėte abstrahuoti toliau, pavyzdžiui: „kvėpavimas“, „valgymas“ ir „išsiskyrimas“ turi tą pačią kokybę, kad „įkvėpimas“ yra „oro valgymas“, o „iškvėpimas“ yra „oro išsiskyrimas“, taigi, mes liekame su mažiau aspektų. 1. Judėjimas 2. Jausmas 3. Augimas 4. Išskyrimas 5. Valgymas 6. (Mityba) Ar pagalvojote, kad „Augimas“, kaip plati sąvoka, apima natūralių pasekmių procesų, užkoduotų likusiuose, rezultatus ir todėl yra nereikalingas. ? 1. Judėjimas 2. Jutimas 3. Išskyrimas 4. Valgymas 5. (Mityba) Ar pagalvojote, kad „Mityba“ yra panašiai apibendrinta „Valgymas“ ir „Išskyrimas“, jei manoma, kad jie yra pusiausvyra įvairiuose lygiuose? 1. Judėjimas 2. Jutimas 3. Išskyrimas 4. Valgymas Ar pastebėjote, kad „Judėjimas“ ir „Jausmas“ turi bendrą materialybę (ty jėgos mainus)? Ar pastebėjote, kad „Išskyrimas“ ir „Valgymas“ dalijasi materialumu (ty materijos mainais)? Kodėl gi ne apibendrinti tos sąsajos šiais terminais: 1. Įvestis (valgymas, jutimas) 2. išėjimas (išskyrimas, judėjimas) 3. jėga (judėjimas, jutimas) 4. materija (valgymas, išskyrimas)?

So, your hypothesis is that all organisms have:

 1. Movement
 2. Respiration
 3. Sensing
 4. Growth
 5. Respiration
 6. Excretion
 7. Eating
 8. (Nutrition)

I see where the hypothesis comes from, but had you tried to abstract it further, for example: "respiration", "eating" and "excretion" share the same quality, in that "inhalation" is "eating of air" and "exhalation" is "excretion of air", and thus, we are left with fewer aspects.

 1. Movement
 2. Sensing
 3. Growth
 4. Excretion
 5. Eating
 6. (Nutrition)

Had you thought that "Growth", as a broad concept, includes the results of processes coded in the rest as natural consequence, and thus is redundant?

 1. Movement
 2. Sensing
 3. Excretion
 4. Eating
 5. (Nutrition)

Had you thought that "Nutrition" similarly is summarized by "Eating" and "Excretion", if they are thought of as balance at various levels?

 1. Movement
 2. Sensing
 3. Excretion
 4. Eating

Had you noticed that "Movement" and "Sensing" both share non-material-ness (i.e., exchange of force)? Had you noticed that "Excretion" and "Eating" both share material-ness (i.e., exchange of matter)?

Why not to summarize that interface in the following terms instead:

 1. Input (Eating, Sensing)
 2. Output (Excretion, Movement)
 3. Force (Movement, Sensing)
 4. Matter (Eating, Excretion)

?  : Mindey
  : -- 
  : -- 
  

Mindey,

// Įvestis (valgymas, jutimas) išvestis (išskyrimas, judėjimas) jėga (judėjimas, jutimas) medžiaga (valgymas, išsiskyrimas) // naudinga!

// Input (Eating, Sensing) Output (Excretion, Movement) Force (Movement, Sensing) Matter (Eating, Excretion) //

Useful!


Naujo žmogaus priėmimas į organizaciją yra valgymas / mityba. Atliekų šalinimas yra šalinimas. Kažką pagaminti yra kvėpavimas.

Taking a new person into the organisation is eating/nutrition.

Disposing of waste is excretion.

To make something is respiration.


Augimas nėra nereikalingas, nes reikia reklamuotis ar verbuoti.

Growth is not redundant because you need to advertise or recruit.