Skill and Command allocation system

0  

A list of people, their skill profiles and then a button to allocate and offer of work to them, based on their skills. Another section of the app, which is a list of problems, and a report on the problem from many people's perspective's such as Google Doc.

YAML Idėja

I kind of want to see what problems people have and see what I can do to solve them.

How you spread out command and coordination? If I had a list of people and their skills, I could issue commands that they could accept or reject

chronological,

(nesiųsti pranešimų) (nebūtinas) Prašome prisijungti.

Kai programuotojas nori vaidinti geranorišką didįjį brolį? Nueikite į statybvietę ir apsižvalgykite, tada rasite žmonių, kuriems gali būti sunku atlikti savo užduotį, ir padėsite. Žinoma, internetinės, privačios korporacijos sukūrė stebėjimo sistemas, kurios kolektyvinę skaitmeninę darbo aplinką paverčia kažkuo panašiu į statybvietę, kur platina kompiuterius su sekimo programine įranga, kad visada galėtų pasižiūrėti, kaip sekasi kiekvienam darbuotojui. Tai gali būti viena iš priežasčių, kodėl tam tikro tipo įmonėms (kurioms rūpi žmonės) sekasi. Tačiau arčiausiai to, ką aprašote platesnėje socialinėje aplinkoje su privatumo apribojimais, yra kontaktų programa su ženklinimo sistema, kurioje pažymėsite visus savo kontaktus pagal jų įgūdžius ir bendraujate su jais pagal poreikį. Anksčiau taip darydavau. Pavyzdys: žinote tam tikrą įgūdį, tarkime, „chemijos žinias“, todėl savo draugams, turintiems tas žinias, pažymite etiketę. Jei turite problemų, galite juos parašyti filtruodami, kam rašyti pagal etiketę. Tačiau tai nėra labai efektyvu, nes dėl tam tikros užduoties ar klausimo varginate daugiau žmonių nei reikia. Idealiu atveju jūs rastumėte vienintelį tobulą kontaktą, kuris vargintų, kuris greičiausiai žino, kaip išspręsti problemą, o kitiems trukdysite tik tuo atveju, jei užkliudžius pirmajam prireiktų kito.

When a programmer wants to play a benevolent big brother? Go to a construction site, and look around, then, you find people who may be struggling with their task, and help out. Sure, online, private corporations have made surveillance systems that convert the collective digital work environment into something like a construction site, where they distribute computers with tracking software, so that they can always take a look at how each employee is doing. It may be one of the reasons why companies of certain type (the ones that care about their people), succeed. However, the closest thing to what you're describing in the wider social setting with privacy constraints, is a contacts application with labeling system, where you label all of your contacts by their skills, and then communicate with them based on need. I used to do so in the past. Example: you know a particular skill, say, "chemistry knowledge", so you label your friends who have that knowledge. If you have a problem, then you can write them by filtering whom to write by the label. It's not very efficient though, because you're bothering more people than necessary with a particular task or question. Ideally, you would find the only one perfect contact to bother, who is most likely to know how to solve the problem, and bother others only if bothering the first one resulted in the need for another.