Code of Conduct

0  

YAML Idėja

Define a code of conduct to avoid assumptions and provide clear and direct help

A constructive and open to diversity community requires a code of conduct for many reasons. One is that each culture and class has different assumptions that are not obvious to other cultures and classes on first contact. In one culture a touch on the shoulder may be OK while in another it is seen as unwelcome contact.

Good primer on why a conference needs a code of conduct; http://rachelnabors.com/2015/09/01/code-of-conduct/

So does an online text chat community.


(nesiųsti pranešimų) (nebūtinas) Prašome prisijungti.

[paulmwatson], gera idėja. Kas gi turėtų nustatyti bendruomenės gaires, pats bendruomenės vadovas ar pati bendruomenė?

Giliausia problema, kodėl bendruomenėms reikalingas elgesio kodeksas, yra empatijos, supratimo apie žmonių bendravimą ir kritinio mąstymo įgūdžių stoka. Žmonės visa tai įgyja .. bendraudami su kitais žmonėmis.

[paulmwatson], good idea. Who should determine the community guidelines though, a community leader or community itself?

The deeper problem of why communities need code of conducts is a lack of empathy, understanding of communication among people and a lack of critical thinking skills. People acquire all of this.. by interacting with other people.


[paulmwatson], kai rašome idėjas viešai, tikimės kažko naujo, žiūrėkite mūsų pagalbos gaires (https://infty.xyz/help/):

// Idėjos [Sprendimai] - mąstyk kaip pusbakeris, nieko nėra neįmanomo! Būkite spekuliantai! //

Idėjų skyrius skirtas naujovėms, susijusioms su problemomis.

Taip, elgesio kodeksai gali būti sprendimas, palengvinantis tarpkultūrinius nesusipratimus (taigi palengvinantys įvairovę), nors žinoma, kad jie egzistuoja, taigi, tai nėra konceptualiai naujas dalykas.

[paulmwatson], when we are writing ideas in public, we expect something new, see our guidelines on help:

// Ideas [Solutions] - think like a halfbaker, nothing is impossible! Be speculative! //

The ideas section is for innovation around problems.

Yes, codes of conduct can be a solution mitigating intercultural misunderstanding (and thus, facilitating diversity), though they are widely known to exist, so, it's not a conceptually new thing.


Kalba