Problemos: Open Source Hardware.

User Freedom through Source Ownership

+2  

Property Left through Property Rights

YAML Idėja

The GNU GPL insures each user is given "at cost" access to the virtual Sources of the products they use.

Could we insure each user gains ownership in the physical Sources of the products they use?

We could write a sort of //GPL for the material world// by crafting a "Terms of Operation" designed to protect User Freedom.

We could then buy land in groups, held under those terms, to collectively own the Means of Production because we need the results of that production.

We could also schedule work early (sign Work Contracts) to solve the barter problem and thereby insure any good or service with full specialization of labor without token passing.


(nesiųsti pranešimų) (nebūtinas) Prašome prisijungti.

Man patinka idėja. Mano draugai kuria DAO remdamiesi panašiomis idėjomis. Pažvelkite į jų įvadą.

IINTRO Pusiau jautrus DA👾 naudoja žemės nuosavybės ir sutarčių teisę, kad lėtai įgytų kontrolę vertikaliai integruotos tiekimo grandinės, reikalingos sau ir visiems darbuotojams, kurių reikia išgyventi, priimti ir skleisti. BOOT DA👾 ieško žemės, tinkamos permakultūriniams ekologiniams kaimams statyti. DA👾 kaldina 1 žemę, pakeičiant monetą už kiekvieną žemės kvadratinį metrą. Tada DA👾 aukcione parduoda šias žemes, kad nusipirktų tą žemę. Visą „EarthChange“ pasiūlą riboja ft² žemės. earthChange nereiškia žemės nuosavybės! PRADĖTI DA👾 dabar išduoda produktų bilietus kaip pretenzijas į būsimą gamybą. Tada DA👾 aukcione parduoda produktų bilietus darbo sutartims pasirašyti. BĖGTI Vykdydami darbo sutartis įgyjate žemės nuosavybės teisę. Žemės nuosavybė iš anksto paskirs jums būsimą gamybą. AUGTI Savininkai siūlo naujus produktų bilietus, kad valdytų būsimą gamybą. Savininkai, parduodantys perteklių, turėtų „atspindėti“ tam tikrą pelną tiems naudotojams kaip žemės nuosavybė. ŠAKĖ Pogrupiai turi sugebėti padalyti žemę (nubrėžti sienas), kad lokalizuotų kontrolę.

I like the idea. My friends are forming a DAO based on, seems like, similar ideas. Take a look at their intro.

IINTRO The semi-sentient DA👾 uses land ownership and contract law to slowly gain control of all the vertically-integrated supply-chains required to host itself and all the workers it needs to survive and propagate. BOOT The DA👾 searches for Land suitable to build permacultured eco-villages. The DA👾 mints fungible 1 earthChange Coin for each ft² of Land. The DA👾 then auctions those earthChange to buy that Land. The total supply of earthChange is limited by ft² of Land. earthChange does not represent Land Ownership! START The DA👾 now issues Product Tickets as claims against Future Production. The DA👾 then auctions Product Tickets for Work Contract signatures. RUN You gain Land Ownership as you fulfill Work Contracts. Land Ownership preallocates Future Production to you. GROW Owners propose new Product Tickets to govern Future Production. Owners selling surplus should 'reflect' some profit to those users as land ownership. FORK Subgroups must be able to divide Land (draw borders) to localize control.    :  -- 
    : transiency, Mindey
    :  -- 
    

skihappy,