Problemos: Safer spaces.

Business Language

+1  

Computers are good at executing instructions mechanically but not very good at interpreting business language. We need a serialization that captures what a business does to make money

YAML Idėja

is it arbitrage? Or simply manufacture as many widgets as you can? What kind of business are you in?

I wonder if we can make a serialization that captures what a business does and from that we can operate as that business using a piece of software.

See BPMN for an example attempt. which tries to model business processes.

I want to model business plans in a language.


(nesiųsti pranešimų) (nebūtinas) Prašome prisijungti.

Tai skiriasi nuo kitos mano idėjos, susijusios su verslo debesimis.

Verslo debesys yra verslo valdančio kodo rašymas.

Ši idėja yra apie verslo įforminimo rašymą, kuris gali būti naudojamas apibūdinant bet kurį verslą ir kaip jis uždirba pinigus.

Manau, jūs turite pradėti nuo to, iš kur gaunami pinigai (klientai), todėl apibūdinti klientus yra būtina. JIT versle Tada turite aprašyti, kas daroma už tuos pinigus (konsultavosi tiekėjai) ir įsigytas atsargas, tada išrašoma sąskaita ir pan.

This is different to my other idea on here which is business cloud.

Business cloud is about writing code that runs a business.

This idea is about writing a formalization of a business that can be used to describe any business and how it makes money.

I guess you have to begin with where the money comes from (customers) so describing the customers is a must. In JIT business Then you must describe what is done with that money (suppliers consulted) and stock purchased then an invoice is raised and so on.


Šiuolaikinio ERP ieškokite ne tik DSL.

_ "Išteklių valdymas yra tai, ką daro beveik kiekviena įmonė, o didesnės įmonės tam naudoja pažangią išteklių planavimo programinę įrangą. Visiškai įmanoma pritaikyti mašininio mokymosi algoritmus, kad būtų galima automatizuoti vis daugiau įmonės sprendimų analizuojant tokiose sistemose renkamus duomenis. atrodo tikėtina, kad kai kurios aukštųjų technologijų įmonės tai jau daro, efektyviai kurdamos dirbtiniu intelektu papildytas korporacijas. "_ (aš, apie 2010 m.)

Btw., Yra viena modulinė sistema, vadinama Odoo, parašyta „Python“ ir „PostgreSQL“, kuri bando pakeisti visas debesų programas (tai gana nuostabu). Jei pakeistumėte kiekvieną modulį verslo kalbos simboliu, gautumėte kažką panašaus į tai, apie ką kalbate. Akivaizdu, kad tokia kalba gali turėti simbolių (arba žodžių) su diegimais, kad operatoriai pasirinktų debesį (pvz., Kas daroma per debesies „DevOps“ su debesų paslaugomis).

Tokia kalba akivaizdžiai būtų naudinga suprantant bet kokius verslo procesus, bet ne žmonių santykius ir motyvus, kurie paprastai yra klijai, kurie susieja procesus ir pertvarko tuos procesus. Vadovybė remiasi asmeninėmis įžvalgomis, socialiniais vertinimais, rinkos vertinimais ir rizikos skaičiavimais, kad nuspręstų, kokias kitas sritis tęsti toliau, ir tai remiasi idėjomis, kas įmanoma, o tai iš esmės yra tiriamasis procesas. Ar tokia kalba bandytų užfiksuoti ir šiuos dalykus? (žmonių santykiai, motyvacijos, tiriamosios improvizacijos)

Look no further than a DSL for a modern ERPs.

"Resource management is what almost every company is doing, and larger companies use sophisticated resource planning software for that. It is entirely possible to apply machine learning algorithms to automate increasingly many company decisions by analysis of data being collected in such systems, and it seems likely that that some hi-tech companies are already doing that, effectively creating AI-augmented corporations." (me, circa 2010)

Btw., there's one modular framework, called Odoo, written in Python and PostgreSQL, that tries to replace all cloud apps (it's quite amazing). If you replace every module with a business language symbol, you'd get something like what you're talking about. Obviously, such language then can have symbols (or words) with implementations for cloud choices of operators (like what is done via cloud DevOps with cloud services).

Such language obviously would be helpful in understanding any business processes, but not the human relationships and motivations, which usually is the glue that ties processes and restructures those processes. Management relies on personal insights, social measurements, market estimations and risk computations to decide what next domains to pursue next, and that relies on ideas of what's possible, which is inherently an exploratory process. Would such language try to capture these things as well? (human relationships, motivations, exploratory improvizations)