Metaformat

+2  

Create a polycontext metasymbol, and overcome the fact that standardization does not generalize.

YAML Idėja

The basic idea is that we can create a header ("metaheader") to bind format and schema specifications to data, and a single polycontext metasymbol (a map that specifies in which context what metasymbol is to be used) to bind it to data, and link them with global namespaces of ontologies, schemas, and user identities. For example, the polycontext metasymbol may be defined by providing a map:

Where, C1...CN are format or language contexts, and S1...SN are metasymbols, and N ∈ ℕ.

For example if we want to introduce a metasymbol in multiple languages and formats, which may be in conflict with the already-defined symbols and reserved words within the languages and formats, we can introduce a polycontext metasymbol with domain in those languages and formats, for example, XML, RDF, JSON, YAML, Python, JavaScript, Scheme , and codomain with our chosen values for S, for example __, _, *, *, #*, {/*S*/}, #|*|#, etc., and then use it for arbitrary semantic or syntactic purposes.

Universal Finger ☝️

Think of polycontext metasymbol as a universal pointer, that can point to anything, and acquires context-neutral form to go to point and ask questions about the things that monocontext metasymbols cannot. You may also think of polycontext metasymbol as an operator with domain spanning across the data specified in different languages, and thus enables us to talk about or operate on them all at once.

Metaformat

A metaformat, is a set of rules that specify, how the parsing (interpretation) rules are to be embedded within different contexts (data chunks). This is done via the polycontext metasymbol and a few standards, like URLs for referencing, and the serialization languages for schema specification within that URL. Many specific metaformats can be defined, by choosing different polycontext metasymbols, URL formats, and schema specification styles. The below example relies on what I call MFT-1 specification.

Usage Example

Suppose that we use polycontext metasymbol * in all contexts, except those where it is a reserved word, and use key-value pairs to provide formats via URLs as their values, with the format (schema) data in machine-human readable key-value specifications. Then here is how it may look as follows.

In JSON As * key, with value pointing to URL of specifications.

{"*": "https://github.com/infamily/_/wiki/example#test1", "field1": "Haiz", "field2": { "properties": { "field3": 12}}}

In XML As <?_ *=""> attribute at any level, with value pointing to URL of specification.

```

Haiz 12 ```

Specifying the value for the symbol, allows to link schema and data formats directly to the data instances, and have data self-normalizable, and ontologically automatically combine-able, and understand the above record as:

Simpler than JSON-LD

The LinkedData format, such as JSON-LD, we may have:

{ "@context": "https://json-ld.org/contexts/person.jsonld", "@id": "http://dbpedia.org/resource/John_Lennon", "name": "John Lennon", "born": "1940-10-09", "spouse": "http://dbpedia.org/resource/Cynthia_Lennon" }

We can write the same thing using the above metaformat, as:

{ '*': 'https://github.com/mindey/terms/wiki/person#foaf', 'url': 'http://dbpedia.org/resource/John_Lennon', 'fullname': 'John Lennon', 'birthdate': '1940-10-09', 'spouse': 'http://dbpedia.org/resource/Cynthia_Lennon' }

This way, we do not require the standardization of @id field, because the mapping of the field specifying it can be described in the format specification itself, provided via the polycontext metasymbol. This adds additional degree of freedom for data authors, and less burden for data analysts.

Hypothesis -- the reason of small adoption of semantic web technologies is because of the overcomplexification of metastandards. This simplifies it, deconstrains, and reduces burden to stick with any particular vocabulary.(nesiųsti pranešimų) (nebūtinas) Prašome prisijungti.

Taigi, semantinės interneto technologijos - per daug apribota sistema?

So, semantic web technologies -- overconstrained system?


Susiję protokolai: - [DID] (https://w3c-ccg.github.io/did-spec/) s - [DCAT] (https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/) s

Related protocols: - DIDs - DCATs


Umm, dabar yra paketas, kurį galima išbandyti:

Pabandykite „pip install metaform“ ir tada

importuoti metaformą

metaform.load ({
„*“: „https://github.com/mindey/terms/wiki/person#foaf“,
 „url“: „http://dbpedia.org/resource/John_Lennon“,
 „vardas“: „John Lennon“,
 „gimimo data“: „1940-10-09“,
 „sutuoktinis“: „http://dbpedia.org/resource/Cynthia_Lennon“
}). formatas ()

Umm, there is a package now, that can be tested with:

Try pip install metaform, and then

import metaform

metaform.load({
'*': 'https://github.com/mindey/terms/wiki/person#foaf',
 'url': 'http://dbpedia.org/resource/John_Lennon',
 'fullname': 'John Lennon',
 'birthdate': '1940-10-09',
 'spouse': 'http://dbpedia.org/resource/Cynthia_Lennon'
}).format()

Aš dirbu sistemoje, kurią vadinu gyvaisiais dokumentais. Čia yra nuoroda į ekraną:

https://github.com/samsquire/ideas

I am working on a system I call living documents. There's a link to a screencast here: https://github.com/samsquire/ideas#4-living-documents


[chronologinė], visų pirma, didelis pasveikinimas „Homebase“! Tikiuosi, kad rasite vietą smagiai ir linksmai. Nuostabu, kad esate čia! Leiskite man tai patikrinti.

[chronological], first of all, big welcome to Homebase! Hope you find the place fun and entertaining. It's amazing to have you here! Let me check this out.


// Gyvieji dokumentai yra vidinio dokumento CMS idėja, kuri apibūdina savavališkų duomenų formatų įterpiamumą ir teikia integraciją tarp įterptų turinio blokų. Tai bendrosios paskirties duomenų struktūros redaktorius. //

Labai gera koncepcija. Tačiau dabar įsivaizduokite, kad yra ir kitų sistemų, nepriklausančių jūsų vidinei sistemai, ir jūs norite jas valdyti naudodamiesi savo vidine sistema. Kaip tu gali tai padaryti? Metaformos metodas sukuria tai, ką aš vadinu metadrive (tai yra vienas iš šios idėjos projektų, tačiau ne „paskelbtoje“ būsenoje). Koncepcija yra tokia, kad jei turime kitų sistemų tvarkykles, mes jas galime tiesiog prijungti prie savo sistemos. Įdėkite bet ką, pvz., Skelbimus, „YouTube“ ar dar daugiau, ir leiskite tai tapti jūsų vidine duomenų struktūra.

Praktiškai manau, kad to reikia, kad tai įvyktų, panašiai kaip „Darklang“, bet geriau būti atviro kodo. Patikrinkite [Darklang] (https://www.youtube.com/watch?v=NDg6Ko9gbGk). P.S. Pataisysiu žymėjimą labai greitai. :)

// Living documents are the idea of intra document CMS that features the insertability of arbitrary data formats and provides integrations between inserted content blocks. It's a general purpose data structure editor. //

Very good concept. However, imagine now that there do exist other systems, outside your internal system, and you want to control them via your internal system. How can you do? The metaform approach results in creating something I call a metadrive (it's among projects under this idea, not in "published" state though). The concept is that if we have drivers for other systems, we could simply mount them to our system. Mount anything, -- e.g., linkedin, or youtube, or something more advanced, and let it become your internal data structure.

In practise, I think what's needed for this to happen, is something like Darklang, but better be open source. Check Darklang. P.S. I'll fix the markdown, very soon. :)


) _

Teoriškai ištraukite visų galimų daugiakonteksčių metasimbolių ekvivalentiškumo klases, ką reikia padaryti.


Kalba