Organs-Funded Cryonics

+1  

Freeze heads or brains, and get organs pay for the costs of cryopreservation...

YAML Idėja

A type of donor-ship contract for your wetware, based on a market for organs, pre-matching, and satisfying conditions of exchange, to get selling of organs pay for cryopreservation of the heads or just brains.

In principle, this would be a service that works closely with cryonics service providers, like cryonics.org, alcor.org, etc., and hospitals that need organ transplants, merging the markets for neuro-cryonics, and organs for transplantation.

Credits: Mindey of HalfBakery.


(nesiųsti pranešimų) (nebūtinas) Prašome prisijungti.

Manau, kad turėdami duomenis apie kiekius (reikalingus organus, kainas, kuriais parduodami organai ir už kurias teikiamos krionikos paslaugos) galėtume greitai atskleisti pasaulio vietas, kuriose šis požiūris yra realiai pagrįstas statistiškai. Jei taip, kitas žingsnis galėtų būti procedūrų protokolo sukūrimas, nes abu įvykiai (organų pašalinimas ir krionika) turi įvykti beveik vienu metu.

I think with the data about the volumes (the organs needed, prices at which organs sell, and at which cryonics services are provided) we could quickly reveal the locations of the world, where this approach is realistically viable statistically. If it is, the next step could be devising the procedures protocol, as both events (removal of organs and cryonics) have to happen nearly simultaneously.


Kalba