Koncepcijos: VisuomenėHigh Incomes.

Essential worker stipend

+3  

Society can reward who make modern society liveable

YAML Idėja

People are not reimbursed properly for their efforts. Income for regular people typically comes from a career or a job.

For this idea I will use a shelf stacker in a supermarket as my example.

Without shelf stackers, we couldn't have supermarkets as the stock would by lying in warehouses. You need someone to physically move foodstuffs and products from warehouses into trucks and lorries and ultimately to supermarkets.

This job, while menial, is essential for civilization. It should be valued. It's a contribution to society and keeps people fed.

I propose a great analysis off every possible work that needs to be done for modern society and place them into a digital system. It includes jobs like nursing and doctors. These jobs are special and essential for society. Now we want to reimburse people who do these jobs with a higher income. Government sets aside a billion pounds from general taxation to pay for these essential workers, to invest in the common folk and boost their income.

Estate agents would be excluded from this social credit as they do not contribute to society.


(nesiųsti pranešimų) (nebūtinas) Prašome prisijungti.

// Vyriausybė atideda milijardą svarų iš bendrų mokesčių, kad sumokėtų už šiuos būtiniausius darbuotojus, investuotų į bendrąją tautą ir padidintų jų pajamas. //

Taigi toks paprastas - „Occam“ skustuvas, tik atidėkite. Gerai, bet ar užtektų vieno milijardo ir kuriam laikui? Kokia to matematika?

T. y., Kiek tai tvaru. Be to, vadindami ją „socialinio kredito sistema“, mes tikėtumėmės daugiau paaiškinimo apie esamą pajamų lygį ir tikėtiną aukštą pajamų lygį, kai tokia sistema veikia.

// Government sets aside a billion pounds from general taxation to pay for these essential workers, to invest in the common folk and boost their income. //

So as simple as that -- Occam's razor, just set aside. Alright, but would one billion be enough, and for what period of time? What's the math of it?

I.e., how sustainable is it. Also, while calling it "Social credit system" -- we'd expect some more explanation, of the current level of incomes and the expected high level of incomes, with such system in place.


Turite omenyje „deus ex machina“, o ne „Occam“ skustuvą?

Kai išsispręsiu, priskaičiuosiu prekybos centrų darbuotojų, slaugytojų, gydytojų ir kitų pašaukimų, kurie, mano manymu, yra būtini visuomenei, užmokesčio skaičių. Ir padalinkite tą milijardą iš to žmonių skaičiaus. Ir pristatymo vairuotojai. Tai būtų kiekvienais metais.

Tai atlygis už tai, kad esi būtinas visuomenei.

Do you mean deus ex machina rather than occam's razor?

When I get around to it, I'll add up the number of supermarket workers, nurses, doctors and other vocations that I consider to be essential for society that are underpaid. And divide that billion by that number of people. And delivery drivers. It would be every year.

It's a reward for being essential to society.


Teisingai. Aš laukiu numerių. Galbūt viešųjų paslaugų sektoriaus statistika galėtų pasakyti, nes nesu tikras, kiek žmonių šiandien, pavyzdžiui, JK, priskirtų šioms kategorijoms.

Right. I'm waiting for the numbers. Perhaps public services sector statistics could tell, cause I'm not so sure, how many people would fall into these categories today, say, in the UK I presume.


Kitaip tariant, iš naujo įvertinti kiekvieno darbo vertę? Aš sutinku ~

Daugiausia dėmesio skiriama visuomenės sutarimui pasiekti.

也就是说,要重新评估每个人的劳动的价值?我赞成〜 重点是如何全社会达成共识。


Kalba