SYMBÉS P&L: -61.3 (≃ -640 EUR)

Symbiotic Creativity as The Way
www.symbes.org YAML Projektas Produktai

A collective of projects with a shared vision to promote symbiotic creativity rather than solo creativity.

You can join our collective, simply make a comment on this page.


Veiklos informacija

Instinto Creador in Argentina KOKONO in Ireland

Metinis IRR: -1.0000
Naujausias NPV@diskonto norma=0.1: -21.9026 ħ (-228.83 EUR)
(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

(nesiųsti pranešimų) (nebūtinas) Prašome prisijungti.

Netrukus pasirodys fantastiški atnaujinimai :)

Fantastic updates coming soon :)  : -- 
  : Mindey
  : -- 
  

Ruta,
(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

Kas naujo?

 • Su [malü] užmezgėme partnerystę, kad dirbtume kartu kurdami organizacijų, organizuojančių kūrybiškumo mokymus įvairiose pasaulio vietose, ekosistemą ir turėti skirtingą svetainę (ir verslo registraciją) kiekvienoje vietoje: KOKONO („kokonolab. com“) Airijoje/Europoje, Instinto Creador Argentinoje/Pietų Amerikoje, X Lietuvoje.

– Esame įsipareigoję būti atviromis organizacijomis ir dalytis savo procesu čia. Jei kas nors, kas mato šį puslapį, norėtų su mumis bendradarbiauti ir kartu vykdyti savo misiją, tiesiog parašykite komentarą čia. :)

 • Airijoje KOKONO LTD taip pat siūlys įdomias paslaugas organizacijoms, priklausančioms "kokono.ie"

What's new?

 • With [malü] we formed a partnership to work together on creating an ecosystem of organisations that provide a creativity training across different locations in the world and to have a different website (and a business registration) in each location: KOKONO ("kokonolab.com") in Ireland/Europe, Instinto Creador in Argentina/South America, X in Lithuania.

 • We're committed to be open organisations and share our process here. If anyone seeing this page would like to collaborate with us and to pursue our mission together, just make a comment here. :)

 • In Ireland, KOKONO LTD will also offer exciting services for organisations under "kokono.ie"  : -- 
  : Mindey
  : -- 
  

Ruta,
(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

(pašalintas komentaras)

Aš įsivaizduoju, kad šis kolektyvas taptų [malü] paminėta organizacijų ekosistema.

Sintezuoju, kai rašau:

Kaip kolektyvas mes vienijame profesionalus ir įmones, kurie nori padėti pasaulio žmonėms realizuoti tikrąjį potencialą per kūrybinį bendradarbiavimą.

Mūsų misija galėtų būti tobulinti žmogaus vystymosi priemones ir skatinti simbiotinį kūrybiškumą kaip žmogaus vystymosi procesą.

Žmogaus vystymasis apima visus asmeninio augimo aspektus - nuo mitybos iki mankštos, biologinio įsilaužimo, dvasingumo, kūrybiškumo, kaip psichinės veiklos, ... ir naujausius tyrimus, atliktus apie žarnyno sveikatos ir psichinės sveikatos ryšį, socialinės veiklos naudą gerovei ir ilgaamžiškumas ir dar daugiau. Apibendrinant galima teigti, kad kūrybiškumas yra sveikas žmogaus vystymosi veiklos rezultatas (indėlis).

Mūsų pagrindinė veikla galėtų būti palengvinti narių keitimąsi žiniomis per praktinę bendros kūrybos patirtį.

Galėtume veikti kaip savanoriška organizacija, priklausanti narystei (kaip tai daro įvairios ne pelno organizacijos, pvz., JCI, „Toastmasters“, „Open Knowledge Foundation“ ir kt.). Skirtumas tas, kad „SYMBES“ mūsų nariai susirenka internete, kad apsikeistų naujausiomis žmogaus vystymosi priemonėmis ir tobulintų savo kūrybinius sugebėjimus. Taip atsitinka, kai nariai lanko nedidelę „bendro kūrimo patirtį“ internete.

Akivaizdu, kad tai projektas! Leidimai laukiami.

I envision this collective becoming an Ecosystem of Organisations mentioned by [malü].

Synthesing as I type this:

As a collective we unite professionals and businesses who want to help people in the world to realise true potentials through collaborative creativity.

Our mission could be to advance human development tools and promote symbiotic creativity as a process for human development.

Human development includes all aspects of personal growth, from nutrition to exercise, biohacking, spirituality, creativity as a mental activity, ... and the latest research done on the link of gut health and mental health, the benefits of social activities for wellbeing and longevity, and more. To sum up, seeing creativity as a healthy output out of human development activities (input).

Our core activity could be to facilitate knowledge exchange between members through hands-on co-creation experiences.

We could operate as a volunteer run membership based organisation (like various nonprofit organisations do, e.g.JCI, Toastmasters, Open Knowledge Foundation, etc). The difference is, in SYMBES our members come together online to exchange the latest tools for human development and to advance their creative abilities. This happens when members attend small "co-creation experiences" online.

This is a draft obviously! Editions welcome.  : -- 
  : Mindey
  : -- 
  

Ruta,
(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

Me & [malü] are hosting a workshop on Symbiotic Creativity at I Am Internet conference yay :)

Our Workshop, Online, Nov 18th, 2021 Symbiotic Creativity workshop on Zoom matches people for 1 hour to blend diversity and experience Intercitizenships! Participants experiment with identity and learn to mimic the behaviours of living systems: symbiotic bacterias. In groups of two, participants evolve to Synergy through a creative symbiosis process. People are invited to continue co-creating after the IAM conference through new technologies!

(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

Seminare įsivaizduojame, kaip dalyviai galėtų imituoti bakterijas – būti be smegenų ir jausti kūną. Pagrindinis klausimas yra toks: kaip bakterijos patirtų simbiozę, procesą, pereinantį iš chaoso į atsiradimą į visumą, didesnę nei jos dalys (tai kūrybiškumo kelionė, kurią norime, kad mūsų dalyviai išmoktų)?

For a workshop, we're imagining how could participants mimic bacteria - be without a brain and sense through a body. Key question is: how would a bacteria experience a symbiosis, a process of going from chaos to emergence to a whole that is bigger than its parts (which is the journey of creativity we want our participants to learn)?  : -- 
  : Mindey
  : -- 
  

Ruta,
(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

Iššūkis: ieškome testuotojų! Šį penktadienį, 17 val. UTC , 1 val., išbandydami seminarą „Zoom“. Kas norėtų dalyvauti ir pateikti atsiliepimų?

Challenge: looking for testers! This Friday 5pm UTC , for 1 hour, testing a workshop on Zoom. Who would like to participate and provide feedback?  : Mindey
  : -- 
  : -- 
  

Ruta,
(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

Kodėl gi ne, galbūt turite kalendoriaus nuorodą? :)

Why not, perhaps you've got a calendar link? :)  : Ruta
  : -- 
  : -- 
  

Mindey,
(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

[Mindey] Labai džiaugiuosi, kad prisijungei prie mūsų šiame bandymų seminare! Atrodo, kad šeštadienis geriau tinka draugams Ramiojo vandenyno laiko juostoje. Žinau, kad dabar esate Japonijos laiko juostoje. Galvoju, kaip žongliruoti visomis laiko juostomis Žemės planetoje :) dalyvaus 4-6 žmonės - svarbu prieš seminarą žinoti užimtumą, nes bandome, kaip žmonės patirs mūsų dirbtuves poromis, tad jei Į testą prisijungia 4 draugai, bus suformuotos 2 poros patirti seminarą, o jei prie testo prisijungs 2 draugai, bus suformuota tik viena pora. jei prisijungs 3 žmonės, vis tiek susidarys 1 pora.

Apskritai aš siūlau šeštadienį 17 val. UTC, tikiuosi, kad tuo metu būsite pabudę [Mindey]!

ir visi kiti kviečiami prisijungti, tiesiog komentuokite čia arba praneškite man telegramoje :)

[kalendoriaus nuoroda](https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE

[Mindey] I'm so happy you'd join us for this test workshop! Saturday seem to work better for friends on pacific time zone. I know you're now on Japanese time zone. I'm wondering how to juggle all the time zones on the planet Earth :) there will be 4-6 people attending - important to know availability before the workshop, because we're testing how people will experience our workshop in pairs, so if 4 friends join the test, 2 pairs will be formed to experience the workshop, and if 2 friends join the test, only one pair will be formed. if 3 people join, still 1 pair will be formed.

overall, I suggest Saturday 5pm UTC, I hope you're awake by then [Mindey]!

and everyone else is welcome to join, just comment here or message me on Telegram :)

A calendar link is right here  : Mindey
  : -- 
  : -- 
  

Ruta,
(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

Ką atsinešti į bandomąjį seminarą šį šeštadienį 17 val. UTC:

 • prisijungti prie kompiuterio,

 • sesijos metu bus naudojama vieša Miro lenta,

 • atnešk stiklinę vandens,

 • seminaro metu visų bus paprašyta įjungti fotoaparatą (bet nesijaudinkite, smagiai pažaisime Zoom sistemą, kad visiems būtų patogu būti vaizdo įraše :) )

iki susitikimo šeštadienį 17 val. UTC!

What to bring to test workshop session this Saturday 5pm UTC:

 • join on computer,

 • a public Miro board will be shared for use during the session,

 • bring in a glass of water,

 • everyone will be asked to turn on the camera for the duration of the workshop (but don't worry, we'll have a fun hack of Zoom system to make sure everyone is comforable to be on video :) )

see you Saturday 5pm UTC!

(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

:) Susietame rezultate yra tik vaizdas, kaip jį įkelti į YouTube, rezultato registravimas be turinio kažkaip beprasmiškas, Būtų daug smagiau sužinoti daugiau, kažkas panašaus į reportažą.

:) The linked result only contains the image of uploading it to YouTube, registering a result without the content kinda pointless, It would be much more fun to get to know more, something like a report on it.  : Ruta
  : -- 
  : -- 
  

Mindey,
(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

Man labai įdomu, kas buvo įrašyta mastelio keitimo skambutyje. Ar yra galimybė jį redaguoti ir paskelbti įdomiausią jo elementą?

I'm very curious what has been recorded in the zoom call. Any chance you will edit it and publish the most interesting element of it?  : Ruta
  : -- 
  : -- 
  

Inyuki,
(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

Ei, taigi mūsų dirbtuvės testas įvyko! Ir štai atsiliepimai iš seminaro testo su 7 žmonėmis (4 poros):

 • „Norėčiau pasilikti pirmuose 3 [Bacterias in Chaos] pratybose ilgiau, pavyzdžiui, 30 minučių! jie buvo linksmi! geras būdas susieti, sulaužyti kliūtis, prieš didelius dalykus, juoktis iš kito žmogaus, kurio nepažįstate, tada gilūs dalykai! ir tada skrenda! pojūtis ką nors, pavyzdžiui, muziką, kurti kartu. iš paviršiaus į gelmę!

 • „graži kelionė“ x2

 • „Vaizdo įrašas buvo toks naudingas, kad be jo būtų sunku suprasti pratimus“

 • MIRO: „Žmonėms, kurie nėra susipažinę su Miro, Miro yra sunkus“

 • INSTRUKCIJOS: „Nepaaiškinus pirmojo pratimo [Greetings Butterfly Effects], sunku suprasti, ką daryti!

DRUGELIO EFEKTO veikla:

 • "Pirmam pratimui [Butterfly Effects] 3 minutės yra per mažai laiko!"

 • "Mes nesupratome, ką daryti pirmuose dviejuose apskritimuose.. kad reikia paspausti ant tų lipnių lapelių ir pridėti ten savo interesus.."

 • "nesupratome, ar reikia padaryti drugelį iš pirmų dviejų apskritimų ar ką?", "nesupratome, kad du apskritimai yra drugelio sparnai...", "kas tas žalias lipnus viduryje?"

CHAOSO veikla:

 • 1 pora: „mes tai padarėme, tiesiog perskaitę instrukcijas. 25 minučių pakako“

 • 2 poros: „Laiko daug, net turėjome laiko pabendrauti“, „Įdomu, visai neblogai, bet susimąstėme, kokia prasmė?

 • 3 poros: „nepakanka laiko atlikti paskutinę 1 minutės veiklą, nes mes ilgam gilinomės į pagrindinę Chaoso veiklą! [Rūta: tegu dar 3 min.?], „šią didelę veiklą palik pabaigai, nes žmonės gali į tai įsigilinti“, „mojuoja rankomis.. žaisminga! greitai pradėsime kurti kažką beprotiško! būtų šaunu, kad veikla išsiplėtė..“, „labai patiko, priminė rekolekcijų patirtį, tik ten po „na ką“ sako „ačiū““

Pasiūlymai:

 • pergalvok Miro ledlaužį

 • Pridėkite daugiau laiko „Butterfly Effects“ veiklai (nuo 3 iki 7 min.?) ir sukurkite vaizdo įrašo instrukcijas, geresnes teksto instrukcijas ir ranka nupieštas figūras

 • Chaoso mankštai pridėkite papildomai 3 minutes

 • Neabejotinai vedėjas turėtų paaiškinti pratimus prieš atidarydamas Breakouts

 • kurkite vaizdo įrašus greičiau

 • bendros kūrybos pratimas po chaoso!

 • pridėti kontaktinę formą, skirtą suderintiems dalyviams po to?

ATNAUJINIMAS: gavome daugiau atsiliepimų, todėl čia yra vienas dokumentas su visais atsiliepimais ir ekrano kopijomis, kaip atrodė mūsų patirtis bandant !

Hey hey, so our workshop test happened! And here is feedback from workshop test with 7 people (4 pairs):

 • “I’d like to stay in the first 3 exercises [of Bacterias in Chaos] longer, like for 30mins! they were fun! nice way to bond, breaking barriers, before the big things, laughing at another person you dont know, then deep things! and then flying! a sensation of creating something, like music, together. from the surface to deep-ness!”

 • “beautiful journey” x2

 • “video were so useful, without it, it would be hard to understand exercises”

 • MIRO: “for people new to Miro, Miro is hard”

 • INSTRUCTIONS: “without facilitator explaining the first exercise [Greetings + Butterfly Effects], it’s hard to understand what to do!”

BUTTERFLY EFFECT Activity:

 • “for the first exercise, [Butterfly Effects] 3mins is way not enough time!”

 • “we did not understand what to do in the first two circles.. that we needed to click on those sticky notes and add our interests there..”

 • “we did not understand if we need to make a butterfly from the first two circles or what?”, “we did not understand that two circles are butterfly wings… “, “what’s that green sticky in the middle?”

CHAOS Activity:

 • 1 pair: “we did it, just by reading instructions. 25mins was enough time”

 • 2 pair: “plenty of time, we even had time left to chat”, “interesting, pretty well, but we wondered what was the point?”

 • 3 pair: “not enough time to do the last 1min activity, cause we dived deep into Chaos main activity for long time!” [Ruta: lets add 3mins extra?], “leave this big activity for the end, because people can go deep into this one”, “waving hands.. playful! we would start creating something crazy soon! would be cool to see activity expanded..”, “really like it, reminded me a retreat experience, just there after “so what” they say “thank you””

Suggestions:

 • rethink Miro icebreaker

 • add more time to Butterfly Effects activity (from 3 to 7mins?) and create a video instructions, better text instructions and hand-drawn shapes

 • add 3mins extra for Chaos exercise

 • definitely facilitator should explain the exercises before opening Breakouts

 • make videos faster

 • co-creation exercise after Chaos!

 • add a contact form for matching participants after?

UPDATE: we got more feedback, so here's one document with all feedback and screenshots of how our experience looked like during a test!  : Mindey, transiency
  : -- 
  : -- 
  

Ruta,
(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.

Symbés grįžta! Mūsų simbiotinis menas netrukus bus rodomas SDG demonstracijoje su Doingud! Mokytis ir apie NFT, lol. Sekite naujienas.

((Ir atrodo, kad SYMBÉS iš tikrųjų fiksuoja savo tapatybę kaip simbiozinis įtraukiantis meno kolektyvas, kiti dalykai tikriausiai liks kituose mūsų projektuose, tokiuose kaip Instinto Creador ir KOKONO.))

Symbés are back! Our symbiotic art will be at SDGs showcase with Doingud soon! Learning about NFTs too, lol. Stay tuned.

((And it seems that SYMBÉS are in fact capturing its identity as a symbiotic immersive art collective, other things will probably stay in our other projects such as Instinto Creador and KOKONO.))  : Inyuki
  : -- 
  : -- 
  

Ruta,
(nesiųsti pranešimų) Prašome prisijungti.